Geol_Prac_Spr_058_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Balogh, K.
Hisotrical review of conceptions refererring to the Pannonian mass
5
Špička, Václav
Příspěvek ke genezi a funkci zlomů v neogénu slovenské části Vídeňské pánve
29
Slávik, Ján
Pochované vulkanické pohorie na juhu východného Slovenska (Zemplínske vulkanické pohorie)
45
Planderová, Eva
A contribution to palynological research of Lunz beds in west-Carpathian region
57
Koráb, Tomáš, Snopková, Pavlína
Palynologické a stratigrafické zhodnotenie lupkovských vrstiev a ich paleogeografická interpretácia
79
Fejdiová, Oľga
Geologická stavba podhalského paleogénu na Orave
103
Ďurkovič, Tibor
Sedimentárno-petrografický výskum pročských vrstiev beňatínskeho flyšu ny východnom Slovensku
119
Marková, Magda, Meier, Rudolf
Terciérne evapority v podloží neovulkanitov Krupinskej vrchoviny
125
Vaškovský, Imrich
O litológii, genéze a veku spraší v doline Dunaja na úseku Komárno-Štúrovo
149
Šajgalík, Ján, Letko, Vladimír
Geotechnické vlastnosti spraší dokumentované na profile Nitra-Čermáň
169
Forgáč Jozef
Genéza alunitu a premenených hornín od Dekýša (Štiavnické pohorie)
189
Forgáč, Jozef, Karolusová, Eva
Poznámky k doterajšej terminológii mladých vulkanických hornín
201
Rebro, Augustín, Horváth, Gejza
Nové výskyty sírovodíkových vôd v Piešťanskej oblasti
215
Rebro, Augustín, Began, Augustín
Nové poznatky o minerálnych vodách v Belušských Slatinách
219
Marschalko, Robert
Termín: Klastické žily
231
Kúšik, Rudolf
Onkolity z intradormačných brekcií triasového podložia neovulkanitov v Banskej Štiavnci
239
Polášek, Stanislav
Contribution á la géologie de la série hauttatrique
245
Polášková, Marie, Polášek, Stanislav, Tužisnký, Ábel
Sur la hydrogéologie du Noyau cristallin de Malá Fatra
247
Kadlec, Emanuel
Geologická stavba oblasti Margecany-Kojšov-košické Hámre
253
Krystek, Ivan
Předběžná zpráva o nálezu spodno-střednokřídových vápenců v Kuřimi
256