Geol_Prac_Spr_084_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Vass, Dionýz, Hojstričová, Viera
Manželia Karolusovci. Karol (23.2. 1925-18.3.1985) a Eva (3.11.1929-6.2.1986)
7
Reichwalder, Peter
Za RNDr. Jankom Kyselom (27.12.1950-16.5.1985)
17
Samuel, Ondrej
Za priateľom RNDr. Karolom Borzom, DrSc.
19
Vass, Dionýz, Reichwalder, Peter
K šesťdesiatinám RNDr. Jána Gašparika, CSc.
27
Vaškovský, Imrich
RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šesťdesiatročný
31
Fusán, Oto
K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
35
Fusán, Oto
K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
35
Molák, Bohumil, Miko, Oto, Planderová, Eva, Franců, Juraj
Staropaleozoické metasedimenty na južných svahoch Nízkych Tatier v oblasti Jasenia
39
Putiš, Marián
Príspevok k poznaniu mladšieho paleozoika Považského Inovca
65
Snopková, Paulína, Gross, Pavol
Nové poznatky o veku bielopotockého súvrstvia na Orave
85
Ghenea, Constantin
Romanian in the Dacic Basin (Romania) litho-and biostratigraphic considerations
95
Planderová, Eva
Biostratigrafické zhodnotenie sedimentov poltárskeho súvrstvia
113
Bielik, Miroslav, Fusán, Oto, Plančár, Jozef, Biela, Anna, Túnyi, Igor
Niektoré nové poznatky o hlbinnej stavbe podunajskej panvy
119
Vass, Dionýz, Elečko, Michal, Pristaš, Ján
Klenba Cerovej vrchoviny-mladá štruktúra na južnom Slovensku
135
Vaškovský, Imrich
Príspevok k tektonike územia veľkej Bratislavy-juh
141
Gross, Pavol
Nález tufitických pieskovcov vo vnútrokarpatskom paleogéne Oravy
157
Majer, Vladimír, Mrázek, Pavel
Adsorpční vlastnosti metasilicitů, českého svrchního proterozoika
165
Ondra, Pavel, Hanák, Jaromír
Fyzikální vlastnosti hornin východoslovenské neogénní pánve a jejich geologická interpretace
173
Vaškovský, Imrich
Lithology and stratigraphy of loess and paleosois. Nakladateľstvo Geographical Research Institute-Hungarian Academy of Sciences. Hlavný redaktor Márton Péscsi, 325 strán, Budapest, 1984
195
Malík, Pavel
27. medzinárodný geologický kongres v Moskve (správa)
197