Obsah

Teťák, František, Laurinc, Dušan, Žecová, Katarína a Buček, Stanislav
Nové litostratigrafické jednotky magurského príkrovu na Orave (Vonkajšie Západné Karpaty)
New lithostratigraphic units of the Magura Nappe in Orava region (Outer Western Carpathians)
3
Mašlár, Eduard, Mašlárová, Ingrid, Ondrus, Peter, Jelínek, Róbert, Stercz, Marián, Pačajová, Katarína a Stašik, Ľubomír
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na vybraných lokalitách v rokoch 2018 – 2019
Engineering geological investigations of slope deformations at selected localities in the period 2018 – 2019
19
Csibri, Tamás, Plašienka, Dušan a Demko, Rastislav
Výskyt spodnokriedových magmatických hornín medzi Podbrančom a Myjavou
Occurrence of Lower Cretaceous magmatic rocks between Podbranč village and Myjava town
33
Pelech, Ondrej, Olšavský, Mário, Laurinc, Dušan, Kotulová, Júlia, Šimo, Vladimír a Mikudíková, Marika
Lunzské vrstvy hronika východnej časti Strážovských vrchov
Lunz Beds of the Hronicum in the eastern portion of the Strážovské vrchy Mts. (Western Carpathians, Slovakia)
39
Olšavský, Mário
Litostratigrafia malužinského súvrstvia z oblasti Bystrej (svíbovský čiastkový príkrov, Nízke Tatry)
Lithostratigraphy of the Malužiná Formation from the Bystrá area (Svíbová nappe, Nízke Tatry Mts.)
59
Spomienky
Kordík, Jozef
Spomíname na Dušana Bodiša
73