Geol_Prac_Spr_075_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Ivan, Ľudovít
Prof. Eduard Horniš zomrel
7
Klinec, Albín, Planderová, Eva
Otázka stratigrafickej jednotky série Hladomornej komory
13
Snopková, Paulína, Ivanička, Ján
Silúrsky vek fylitov z vrtu Stará voda-SV-1 (Spišsko-gemerské rudohorie)
19
Bajaník, Štefan, Vozárová, Anna, Reichwalder, Peter
Litostratigrafická klasifikácia rakoveckej skupiny a mladšieho paleozoika v Spišsko-gemerskom rudohorí
27
Straka, Peter
O veku série foederata
57
Mořkovský, Milan
Hlubinný styk centrálně karpatského paleogénu s bradlovým pásmem v Šarišské vrchovině podle výsledků reflexně seismických měření
63
Vass, Dionýz, Elečko, Michal, Bodnár, Ján
Tektonika Rimavskej kotliny
77
Repčok, Ivan
O stratigrafickej pozícii stratovulkánov Javoria a Poľany
91
Schmidt, Zoltán
Kvartérne mäkkýše z lokalít Nýrovce a Turá vo východnej časti Podunajskej nížiny
95
Franko, Ondrej, Remšík, Anton
Významný zdroj geotermálnej energie v Štúrove
103
Franko, Ondrej, Vass, Dionýz
Výskyt a pôvod CO2 vo vrte FV-1 Blhovce (juhoslovenská panva)
121
Zakovič, Michal
Termy a teplice v Oraviciach
133
Gubač, Jozef
O vzťahu granitoidového magmatizmu k zrudneniu v Západných Karpatoch
155
Hovorka, Dušan, Weiss, Jaroslav
Ofiolitové formácie Mongolskej ľudovej republiky a niektoré aktuálne otázky problematiky ofiolitov
167
Macek, Juraj
Praktické poznatky ku geotermometrii živcov
179
Bezák, Vladimír, Planderová, Eva
Nové poznatky o veku metamorfitov v kohútskom pásme veporidov
183
Ložek, Vojen
Recenzia knihy Imrich Vaškovský: Paleogeografické mapy Slovenska, Kvartér, Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 1979
185
Vozár, Jozef
Recenzia súborného knižného diela: Geology and Geochemistry of Manganese. Zv. 1, 2, 3. Editori: I. M. Varentsov, Gy. Graselly. Vydavateľstvo Akadémiai kiadó, Budapest 1980
187
Vozárová, Anna
Nález zvyškov červov v malužinskom súvrství (perm, hronikum)
189