Geol_Prac_Spr_056_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hanzel, Vladimír, Gazda, Stanislav
Niektoré poznatky o režime puklinovo-krasových vôd sv. svahov Nízkych Tatier
5
Cornides, István, Kecskés, Árpád
Pôvod kysličníka uhličitého v minerálnych vodách južného Slovenska a severného Maďarska podľa izotopu 13C
27
Franko, Ondrej
Nové údaje o geotermických pomeroch v západných Karpatoch a ich význam pri štúdiu hlbokých geologických štruktúr a termálnych vôd
35
Maheľ, Michal, Vozár, Jozef
Príspevok k poznaniu permu a triasu v severogemeridnej synklinále
47
Lexa, Jaroslav
Formy ryolitových telies v okolí Žiaru nad Hronom
67
Slávik, Ján
Postupnosť neogénneho morfologického vývoja Vihorslatskej oblasti
81
Dlabač, Mikuláš
Dvě studie o sedimentaci v badenu (torton) Víděnské pánve na Slovensku
89
Gross, Pavol
Geológia západnej časti Liptovskej kotliny
109
Began, Augustín, Borza, Karol
Rozšírenie pruskej série v bradlovom pásme Považia
125
Nemčok, Ján
Mechanoglyfy v beňatinskom flyši
137
Chovan, Martin
Ťažké minerály z oblasti masívu Hrončok (veporidy)
143
Siblík, Miloš
Rhynchonellidní ramenonožci anisu Slovenského krasu
163
Schmidt, Zoltán
Kvartérne mäkkýše spraší v Senci (Trnavská pahorkatina)
185
Planderová, Eva
Contribution á L étude palynologique des sédiments tertiaires de la Tunise
199
Horáková, Milada
Výskyt mikrotektitů v sedimentech Turčianské kotliny
217
Klinec, Albín, Vozár, Jozef
Diskusia k tektonike veporidného kryštalinika, Chočskej jednotky a tzv. heľpianskeho mezozoika
221
Franko, Ondrej
Sympózium Spojených národov v Pise o rozvoji a využití geotermálnych zdrojov
227
Franko, Ondrej
V. hydrogeologická konferencia v Gottwaldove
230
Andrusov, Dimitrij
Kritika informácie. Druhé vydanie Lexique stratigraphique international, vol. I. Europe, 6 b Tchécoslovaquie, fasc. 6b2 region Karpatique. Vydala International Union of Geologic Sciences. Vytlačil C. N. R. S. str. 1-371, Paris 1968
232