Geol_Prac_Spr_047_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, Michal
Zlomy a ich úloha počas mezozoika vo vnútorných Karpatoch
7
Zoubek, Vladimír
K problému klasifikace zlomů a jejich grafického znázornění
31
Rozložník, Ladislav
K problematike štúdia zlomov
35
Kubíny, Dušan
Hlbinné zlomy Západných Karpát
45
Snopko, Reichwalder, Ivanička, Lamoš
Zlomová tektonika v paleozoiku Spišsko-gemerského rudohoria
51
Pecho, Jozef
Tektonika severného okraja gemeríd
65
Grecula, Pavol
Prešmykové línie v oblasti Mníška N/Hn. a ich vzťah k rudným ložiskám
71
Gregor, Tomáš
Zlomy v južnej a juhozápadnej časti gemeríd a ich vzťah k zrudneniu
79
Konečný, Stanislav
Mikrotektonika vo vzťahu k zlomovým deformáciám
87
Menčík, Eduard
O některých tektonických problémech v magurské skupině flyšové
91
Menčík, Eduard
Tektonika jablunkovské brázdy v Moravskoslezských Beskydech
129
Leško, Bartolomej, Slávik, Ján
Tektonika sedimentárnych formácií vihorlatskej oblasti
133
Adam, Z.
Poznámky k zlomové tektonice ve ždánické jednotce a Vídeňské pánvi
151
Špička, Václav
K problému neogenní zlomové tektoniky Záp. Karpat na základě výzkumu ve vídeňské pánvi
155
Vass, Dionýz
Zlomy Ipeľskej kotliny
161
Čverčko, J., Rudinec, R.
Klasifikácia zlomov vo východoslovenskom neogéne
169
Kocák, A., Mořkovský, M.
Příspěvek geofyziky k objasnění zlomové tektoniky východoslovenské neogenní pánve
175