Geol_Prac_Spr_110_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kaličiak, Michal a Šimon, Ladislav
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 50 rokov vydáva odborný časopis Geologické práce, Správy
7
Polák, Milan, Bezák, Vladimír, Elečko, Michal a Mello, Ján
Geologické mapy regiónov Slovenska
11
Bezák, Vladimír
Tektonická mapa Slovenskej republiky 1 : 500 000
17
Maglay, Juraj a Pristaš, Ján
Neotektonická mapa Slovenska a možnosti jej využitia v praxi
23
Lexa, Jaroslav
Ložiskové modely rudných mineralizácií Slovenska
27
Malík, Peter, Bajtoš, Peter, Benková, Katarína, Černák, Radovan, Marcin, Daniel, Michalko, Juraj, Olekšák, Stanislav, Scheerer, Svetozár a Švasta, Jaromír
Postupnosť zostavovavia základných hydrogeologických máp na území Slovenska
33
Fendek, Marián, Remšík, Anton a Fendeková, Miriam
Aktuálny stav preskúmanosti geotermálnych vôd na Slovensku
43
Klukanová, Alena, Frankovská, Jana, Iglárová, Ľubica, Ondrášik, Martin, Pauditš, Peter a Wagner, Peter
Mapovanie a monitorovanie geologických faktorov na oddelení inžinierskej geológie ŠGÚDŠ
55
Rapant, Stanislav, Cicmanová, Soňa, Dietzová, Zuzana a Khun, Miloš
Medicínsko-geochemický výskum v oblasti Zlatej Idky
65