Geol_Prac_Spr_098_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Konečný, V., Lexa, J.
K nedožitým osemdesiatinám prof. RNDr. Miroslava Kuthana, CSc.
7
Fendek, Marián
Tlakové pomery v hydrogeotermálnej štruktúre centrálnej depresie Podunajskej panvy
9
Vranovská, Andrea
Princípy výberu lokalít vhodných na exploatáciu tepla suchých hornín
21
Remšík, Anton
Geotermálna energia Košickej kotliny
29
Jetel, Ján
Priepustnosť a prietočnosť neovulkanitov v južnej časti Slanských vrchov
37
Bujnovský, Alfonz, Martinský, Ladislav, Fejdiová, Oľga, Snopková, Paulína, Karoli, Stanislav
Geologické vyhodnotenie predneogénneho podložia vrtu Závod-93 (Viedenská panva)
45
Potfaj, Michal
Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
55
Nemčok, Ján
Prosečňanský poruchový systém
79
Uher, Pavel, Kováč, Michal
Asociácie ťažkých minerálov v neogénnych sekvenciách Malých Karpát – obraz paleogeografickej evolúcie znosových oblastí
85
Baňacký, Vladimír
Najnovšie výsledky výskumu fluviálnych sedimentov rieky Moravy medzi Kútmi a Holíčom
101
Beňka, Jozef, Ďurža, Ondrej
Termoelektrické vlastnosti pyritov z niektorých vrtov série RO pri Rochovciach
109
Gajdoš,Vojtech, Melioris, Ladislav
Príspevok k poznaniu výverových oblastí vybraných lokalít minerálnych vôd Západných Karpát
117
Miko, Oto, Samuel, Ondrej
Bibliografia Dionýza Štúra – práce z územia Slovenska
125