Geol_Prac_Spr_106_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Klukanová, Alena
Čiastkový monitorovací systém Geologické faktory ako súčasť monitorovacieho systému životného prostredia Slovenskej republiky
9
Iglárová, Ľubica a Pauditš, Peter
Parciálny informačný systém geofaktorov životného prostredia
15
Wagner, Peter, Iglárová, Ľubica, Petro, Ľubomír a Scherer, Svetozár
Monitorovanie zosuvov a iných svahových deformácií
21
Ondrášik, Martin
Monitoring eróznych procesov – hodnotenie výmoľovej erózie z leteckých snímok
43
Jánová, Vlasta a Liščák, Pavel
Monitorovanie procesov zvetrávania
53
Klukanová, Alena a Frankovská, Jana
Objemovo nestále zeminy a ich vlastnosti
61
Klukanová, Alena
Vplyv ťažby nerastov na životné prostredie
69
Matys, Mirko
Zmeny antropogénnych sedimentov v odkaliskách
81
Vlčko, Ján, Petro, Ľubomír, Bašková, Lucia a Polaščinová, Erika
Stabilita horninových masívov pod historickými objektmi
89
Kováčiková, Mária
Pochované antropogénne sedimenty
97
Hrašna, Miroslav
Monitorovanie tektonickej a sezmickej aktivity územia Slovenska
103
Bodiš, Dušan, Lopašovská, Miroslava, Lopašovský, Kamil a Rapant, Stanislav
Monitoring chemického zloženia snehovej pokrývky
115
Cipciar, Andrej, Labák, Peter, Moczo, Peter a Kristeková, Miriam
Monitorovanie seizmických javov Národnou sieťou seizmických staníc
123
Bodiš, Dušan, Rapant, Stanislav, Slaninka, Igor a Kordík, Jozef
Monitorovanie chemického zloženia riečnych sedimentov
133
Smolárová, Helena
Monitorovanie radónu v geologickom prostredí
139