Geol_Prac_Spr_051_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Konečný, Vlastimil
Vývoj neogénneho vulkanického komplexu Štiavnického pohoria
5
Petrovič, Bagdasarjan, Gevorg, Konečný, Vlastimil, Vass, Dionýz
Príspevok absolútnych vekov k vývojovej schéme neogénneho vulkanizmu stredného Slovenska
47
Vass, Dionýz, Bagdasarjan, Petrosovič Gevorg, Konečný, Vlastimil
Absolútne veky niektorých stupňov miocénu Západných Karpát
71
Konečný, Stanislav
Tektonické postavenie rudných žíl medzi Prakovcami a Slovinkami
99
Reichwalder, Peter
Náčrt vzniku ložiskových štruktúr v oblasti Jedľovca
109
Snopko, Laurenc, Beňka, Jozef
Deformácie hydrotermálneho zrudnenia alpínskou metamorfózou na štôlni Július vo Vlachove
115
Plička, Miroslav, Žůrková, Ivona
Čeřiny ve zlínských vrstvách na lokalitě Oznice (magurský flyš)
125
Borza, Karol
Poznatky o stratigrafii Súľovského bradla
135
Bystrická, H., Leško, B., Samuel, O,
Stratigrafia paleogénnych sérií severne od malej Domaše
149
Budurov, Kiril, Pevný, Jozef
Über die Answesenheit von Trias- Conodonten in den Westkarpaten
165
Schmidt, Zoltán, Halouzka, Rudolf
Nová fauna vertebrát Villafranchienu zo Strekova na Hronskej pahorkatine (Podunajská nížina)
173
Schmidt, Zoltán, Pristaš, Ján
Nález pleistocénnych mäkkýšov v Ipeľskej kotline
185
Vaškovský, Imrich
Periglaciálne javy v JV časti Podunajskej nížiny
193
Karolusová, Eva
Aplikácia analýz röntgenovej mikrosondy v petrografii
203
Ivan, Ľudovít
Nové náhľady na genézu bauxitov a ich aplikácia na slovenský región
211
Lukáš, Michal
Geologické pomery soľných ložísk na Kube
223
Salaj, Jozef, Samuel, Ondrej
Einige Bemerkungen zum Diskussionsbeitrag von Dr. E. Hanzlíková
245
Siblík, Miloš
Symposium o britské juře
254
Rakús, Miloš
Kolokvium o mediteránnej jure Budapešť 1969
255
Planderová, Eva
Medzinárodné neogénne kolokvium v Budapešti-september 1969
255
Vaňová, Margita, Samuel, Ondrej
Medzinárodné kolokvium o eocéne v Budapešti
257