Geol_Prac_Spr_064_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fusán, Oto, Samuel, Ondrej
Rozvoj a úspechy Geologického ústavu Dionýza Štúra od roku 1945
7
Slávik, Ján
Stav a perspektívy rozvoja slovenskej geológie ako národnohospodárskeho odvetvia
43
Maheľ, Michal
Predalpínske vrásnenia v Karpatoch, na Balkáne a v Dinárskom pohorí
57
Vozárová, Anna, Vozár, Jozef
Základné črty paleogeografie mladšieho paleozoika Západných Karpát
81
Ilavský, J., Bajaník, Š., Štohl, J., Vozár, J.
Vulkanizmus a metalogenéza v Západných Karpatoch (hlavné problémy a klasifikácia ložísk)
97
Kuthan, Miroslav, Konečný, Vlastimil, Lexa, Jaroslav
Vývoj, súčasný stav a perspektívy výskumu stredoslovenských neovulkanitov
135
Janáček, Josef, Čverčko, Jozef, Zapletalová, Irena
Nové zjištění o stratigrafii, tektonice a vývoji hlubšího miocénu v Košické kotlině s poznámkami k problémům výzkumu živic
151
Vass, Dionýz, Hupka, Milan
Register zlomov neogénnych panví Západných Karpát
185
Vaškovský, Imrich
Niektoré problémy a perspektívy štúdia kvartéru na Slovensku
209
Leško, Bartolomej, Mořkovský, Miroslav
Príspevok ku geológii podložia východoslovenských flyšových Karpát
219