Geol_Prac_Spr_035_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Žukov, F. I.
Paleogeografičeskije osobennosti razvitija Spišsko-gemerskogo rudogorja v verchnepermskij period
5
Drnzík, Eduard
K vzájomným vzťahom osobitných typov zrudnení v perme severenej časti gemeríd
23
Vozár, Jozef
Metamorfované mezozoikum v západnej časti veporíd
33
Jaroš, Josef
Tektonický charakter križňanské jednotky v okolí Banské Bystrice
41
Leško, Bartolomej, Porubský, Anton
Ku geológii vrtu B-2 v Oravskej Polhore
53
Srnánek, Ján, Salaj, Jozef
Poznámky ku geológii pieninského úseku bradlového pásma v širšom okolí Starej Ľubovne
61
Ivan, Ľudovít
Poznámky k bentonitickým horninám v oblasti Michaľany – Veľká Tŕňa
73
Ciesarik, Milan, Planderová, Eva
Geologická pozícia limnokvarcitov ložiska Stará Kremnička
87
Karolusová, Eva
Pyroklastiká Kováčovských kopcov a ich korelácia so susedným vulkanickým terénom
99
Fiala, František
Welding of rhyolite tuffs at the contacts of andesitoid basalt dykes near Bartošova Lehotka
105
Minaříková, Dagmar
Mineralogický výzkum eolických písků Záhorské nížiny s použitím matematické statistiky
119
Marková, Magda
Príspevok k štúdiu riečnych štrkov
139
Klír, Stanislav
Thermální vody středoslovenských neovulkanitů a jejich neogenního okraje
145
Pospíšil, Pavol
Hydrogeologické pomery okolia Michaloviec
157
Michalíček, Miroslav
Příspěvek k hydrogeochemii a hydrogeologii hlubinných vod Trebišovské nížiny
167
Biely, Anton
Zasadanie tektonickej komisie Karpatsko-balkánskej asociácie
187