Geol_Prac_Spr_083_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kuráň Ján
40. výročie Slovenského národného povstania a rozvoj geológie v Slovenskej socialistickej republike
9
Samuel, Ondrej
ROZVOJ GEOLÓGIE A GEOLOGICKÝCH VIED ZA POSLEDNÝCH 15 ROKOV V SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKE
28
Fusán, Oto
Podiel a účasť slovenskej geológie v medzinárodných geologických programoch za posledných 15 rokov
35
Pozdravný príhovor zástupcu Univerzity J. E. Purkyně, Brno akademika Jaroslava Štelcla 38
Pozdravný príhovor prodekana Prírodovedeckej fakulty UK a riaditeľa Geologického ústavu UK Prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc. 40
Pozdravný príhovor riaditeľa odboru rozvoja vodného hospodárstva Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR Ing. Gustáva Zatkalíka, CSc. 42
Pozdravný príhovor námestníka Ministerstva vnútra SSR Ing. Jána Gondu 45
Pozdravný príhovor predsedu Slovenskej komisie pre vedecký a investičný rozvoj Ing Michala Ilavského 48
Pozdravný príhovor zástupcu českého geologického úradu Dr. Pravoslava Brušu 50
Výsledky spolupráce Slovenskej Akadémie Vied a Slovenského geologického úradu. Pozdravný príhovor Akademika Rudolfa Skrúcaného 52
Pozdravný príhovor predsedu komisie pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín pri predsedníctve vlády ČSSR Dr. Ing. Oldřicha Toldeho 56
Pozdravný príhovor zástupcu Ministerstva zdravotníctva SSR Ing Petra Krahulca 58
Pozdravný príhovor tajomníka plánovacej komisie východoslovenského krajského národného výboru Ing. Valentína Bednarčíka 61
Pozdravný príhovor námestníka Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR Ing. Jána Šabíka 64
Pozdravný príhovor zástupcu Ministerstva palív a energetiky ČSSR RNDr. Libora Spurného 66