Geol_Prac_Spr_078_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Vass, Dionýz
Životné jubileum RNDr. Viery Kantorovej
7
Snopko, Laurenc, Tunyi, Igor
Paleomagnetické charakteristiky vybraných horninových typov staršieho paleozoika gemerika
11
Krs, Miroslav, Muška, Peter, Pagáč, Pavol
Review of paleomagnetic investigations in teh west Carpathians of Czechoslovakia
39
Howie, R. A., Walsh, J. N.
The geochemistry and mineralogy of an epidote-glaucophanite from Hačava, Spišsko-gemerské rudohorie Mts., West Carpathians, Czechoslovakia
59
Bezák, Vladimír
Komplexy metamorfitov a granitoidov v kohútskom pásme veporíd (Západné Karpaty)
65
Gaál, Ľudovít
Výskyt meliatskej skupiny pri Striežovciach
71
Kullmanová, Anna, Gašpariková, Viera
Vrchnokriedové sedimenty v severnej časti pohoria Považský Inovec
85
Marschalko, Robert, Potfaj, Michal
Sekvenčná analýza, paleoprúdenie a prostredie uloženia spodnoeocénneho flyšu Oravskej Magury a bradlového pásma
97
Bystrická, Hedviga
Výskyt stredného oligocénu v paleogénnych sedimentoch Horehronia
123
Schmidt, Zoltán
Biostratigrafia kvartérnych sedimentov v profile sondy MH-1 v Malej nad Hronom (Podunajská nížina)
131
Kysela, Ján, Marschalko, Robert, Samuel, Ondrej
Litostratigrafická klasifikácia vrchnokriedových sedimentov manínskej jednotky
143
Vozárová, Anna, Vozár, Jozef
Nové litostratigrafické jednotky v južnej časti veporika
169
Václav, Jozef
Chemické zloženie sideritov hydrotermálnych žíl v oblasti Stará Voda-Švedlár
195
Kullman, Eugen
Podzemné krasové vody v okrajovom zlome pezinských Karpát pri Trstíne
207