Geol_Prac_Spr_003_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, Michal
Úvahy o príkrovovej stavbe centrálnych Západných Karpát
3
Bystrický, Ján
Príspevok ku stratigrafii juhoslovenského krasu
27
Kantor, Ján
Nález hübneritu pri Chyžnom v Spišsko-Gemerskom rudohorí
58
Zýka, Václav
Geochemie minerálních vod oblasti Šafárikovo-Lučenec-Levice
79
Mišík, Milan
Štrkové súvrstvia neogénu Košickej kotliny
121
Zorkovský, B.
Niekoľko poznámok k otázke výskytu magnezitu pri Pliešovciach
134
Polák, Stanislav
Príspevok ku topografickej mineraogii Malých Karpát
141
Valach, Ján
Petrografické pomery okolia Tuhára
146