123

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kronome, Balázs a Boorová, Daniela
Geologická stavba masívu Tesnej skaly (Muránska planina, centrálne Západné Karpaty) – výsledky geologického mapovania a biostratigrafického štúdia
7
Šimon, Ladislav a Kollárová, Viera
Litologická a petrografická charakteristika vzoriek z vrtov situovaných v centrálnej zóne stratovulkánu Poľana
31
Boorová, Daniela a Filo, Ivan
Litologické, mikrofaciálne a biostratigrafické štúdium párnického súvrstvia na lokalite Kraľovany (krížňanský príkrov, Západné Karpaty)
41