Geol_Prac_Spr_032_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Dub, Oto
Hydrogeológia a hydrológia podzemných vôd
5
Kullman, Eugen
Krasové vody Slovenska a ich hydrogeologický výskum
9
Gazda, S., Kullman, E.
Hydrogeochémia podzemných vôd vápencovo-dolomitických komplexov mezozoika Západných Karpát
29
Böhm, V., Klír, S., Ostrolucký, P.
Hydrogeologické pomery centrálnej časti stredoslovenských neovulkanitov a Krupinskej vrchoviny
47
Klír, Stanislav
Důlní vody štiavnicko-hodrušského a kremnického rudního obvodu
57
Porubský, Anton
Podzemné vody neogénnych a kvartérnych usadenín na Slovensku
61
Duba, Dušan
Riešenie zmien výšky hladiny spodných vôd okolia Kravian vyvolaných výstavbou vodného diela Nagymaros
91
Pospíšil, Pavol
Prehľad hydrogeologických pomerov obyčajných podzemných vôd vo Východoslovenskej nížine
105
Orvan, Juraj
Hydrogeologické pomery riečnych náplavov v povodí Slanej
115
Franko, Ondrej
Problematika výskumu termálnych vôd Slovenska
123
Kubáň, Tomáš
Vplyvy vodného diela Madunice na termálne pramene v Piešťanoch
141
Urban, Karel
Nové poznatky o hydrogeologii minerálních vod v Nosicích
151
Struňák, Vojtech
O minerálnych prameňoch v oblasti Gánovce-Hôrka
165
Račický, Miroslav
Hydrogeologické pomery vátoveckej medzikryhy v Juhoslovenskej uhoľnej panve
175
Hanzel, Vladimír
K problémom kyslíčníka uhličitého v Juhoslovenskej uhoľnej panve
189
Malatinský, Kazimír
Hydrogeologické pomery nováckeho hnedouhoľného ložiska
199
Franko, O., Škvarka, L.
Podzemné vody nováckych uhoľných baní
209
Repka, Tomáš
Hydrogeologické pomery magnezitového ložiska Košice
221
Račický, Miroslav, Repka, Tomáš
Hydrogeologické pomery ložiska kamennej soli pri obci Zbudza
233
Fides, Jozef
Problémy zisťovania základných hydraulických parametrov v ložiskovom hydrogeologickom prieskume
245
Štein, František
Vodárensko-hydrogeologické problémy na Slovensku
253
Gazda, Stanislav
Odraz horninového prostredia v chemizme podzemných vôd
263