Obsah

Havrila, Milan, Boorová, Daniela a Havrila, Jakub
Paleogeografická schéma depozičného priestoru sedimentov reingrabenského a lunzského eventu (centrálne Západné Karpaty): rešerš, poznámky, dierkavce
Paleogeographic scheme of the Reingraben and Lunz event sediments deposition area
(Central Western Carpathians): research, notes, foraminifers
3
Pelech, Ondrej. a Kronome, Balázs
Štruktúrna analýza v širšej oblasti muránskeho zlomu medzi Šumiacom a Tisovcom
Structural analysis in the wider zone of Muráň fault between Šumiac and Tisovec
33
Šujan, Michal
Nová genetická definícia vrchnomiocénnych až kvartérnych litostratigrafických jednotiek Dunajskej panvy (západné Slovensko): nástroj efektívnej interpretácie v praktickej geológii
New genetic definition of the upper Miocene to Quaternary lithostratigraphic units of the Danube Basin (western Slovakia): A tool for effective interpretation in applied geology
49
Jubileá
Klukanová, Alena
RNDr. Ľubomír Hraško, PhD., šesťdesiatročný
61
Martinský, Ladislav
Jubilant Alexander „Sanyo“ Nagy
64
Spomienky
Fordinál, Klement a Hraško, Ľubomír
Spomienka na RNDr. Ladislava Kamenického
69