Geol_Prac_Spr_074_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Gašparik, J., Reichwalder, P.
Akademik Michal Maheľ – šesťdesiatročný
7
Fusán, O., Samuel, O.
Životné jubileum RNDr. Edity Brestenskej
11
K šesťdesiatinám RNDr. Márie Kochanovej, CSc. 15
Gašparik, Jan, Reichwalder, Peter
Štyridsať rokov Geologického ústavu Dionýza Štúra
17
Borza, Karol
Litologicko-mikrofaciálna charakteristika vrchnojurských a spodnokriedových sedimentov belianskej série (Strážovské vrchy)
33
Borza, Karol, Köhler, Eduard, Began, Augustin, Samuel, Ondrej
Výskyt belianskej skupiny západne od Bošáce
57
Koráb, Tomáš, Ďurkovič, Tibor
K otázke podložia dukelskej jednotky (flyš východného Slovenska)
65
Nemčok, Ján
Geologické pomery okolia Bardejovských kúpeľov
79
Marschalko, Robert, Samuel, Ondrej
Orlovský pieskovec-významná litostratigrafická jednotka cenomanu klapskej jednotky (pieninské bradlové pásmo na hornom Považí)
85
Fejdiová, Oľga
Lúžňanské súvrstvie – formálna spodnotriasová litostratigrafická jednotka
95
Klinec, Albín, Macek, Juraj, Dávidová, Štefánia, Kamenický, Ladislav
Rochovský granit v styčnej zóne gemeríd s veporidmi
103
Planderová, Eva
Nové poznatky o veku rožňavsko-železníckej skupiny
113
Snopko, Laurenc, Ivanička, Ján
Tektonické profily centrálnou časťou Spišsko-gemerského rudohoria
129
Abesadze, M., Cimakuridze, G., Planderová, E.
New data on age of metamorphosed schists of Dzirulj Massif
137
Vančová, Lídia, Turan, Ján
Minerálno-geochemická charakteristika rudnianskeho magnezitu a hornín s magnezitom
145
Marková, Magda
Chabazit v solfatárovej formácii stredoslovenských neovulkanitov
165
Činčárová, Margita
Vplyv zmeny chemického zloženia granátov na tvar ich infračerveného spektra
173
Repčok, Ivan
Nové údaje o veku hornín Štiavnických vrchov získané metódou stôp po delení uránu
185
Michalík, Jozef
Prečo rétsky problém v Západných Karpatoch
189
Gašpariková, Viera
Doplnenie mikrofauny z pestrých slieňov vo vrte SBM-1 Soblahov
205
Bezák, Vladimír
Priebeh muránskeho zlomu juhozápadne od Tisovca
207