Geol_Prac_Spr_024_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Trdlička, Zdeněk
Mineralogicko-geochemický výzkum mastku a polymetalického zrudnění na ložiskách magnesitu na Slovensku
5
Abonyi, Andrej, Abonyiová, Marta
Geologické pomery karbónu medzi Turčokom a Ochtinou so zameraním na magnezitové ložiská
71
Klír, Stanislav
Hydrogeologie slovenských magnesitových ložisek v karbonu gemerid
97
Kamenický, Jakub
K existencii porfyroidov v tatroveporidnom kryštaliniku Západných Karpát
123
Kamenický, Jakub
Geologicko-petrografické pomery kersantitov Nízkych Tatier
135
Rakus, Miloš
Amonity červených hľuznatých vápencov manínskej série
143
Samuel, Ondrej
Mikrobiostratigrafické pomery kriedových sedimentov vnútorného bradlového pásma v okolí Beňatíny
153
Salaj, Jozef
Mikrobiostratigrafia danu gosauskej kriedy a centrálneho paleogénu Myjavskej pahorkatiny
199
Němejc, František
Paleofloristické výzkumy v hnědouhelné oblasti modrokamenské (jižní Slovensko)
205
Schmidt, Zoltán
Rangifer Tarandus (Linnaeus, 1758) z Würmskej terasy Tuhárskeho potoka v Lučenci
209
Adam, Zdeněk
Několik poznámek ke geologické interpretaci seismického měření
215
Dlabač, Mikuláš
Několik geologických poznatků z Podunajské nížiny, získaných reflexně-seismickým měřením
227
Krajčovič, Silvester
O telúrickom anomálnom poli kruhového valca
237