Geol_Prac_Spr_109_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Šimon, Ladislav
Životné jubileum doc. RNDr. Michala Kaličiaka,CSc.
7
Šimon, Ladislav
Životné jubileum RNDr. Jaroslava Lexu, CSc.
13
Vass, Dionýz, Holcová, Katarína, Beracko, Ivan a Beláček, Boris
Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
23
Malík, Peter, Bodiš, Dušan a Mello, Ján
Vyhľadávací hydrogeologický prieskum v západnej časti Slovenského krasu (hydrogeologický rajón M 130)
33
Madarás, Ján, Kohút, Milan, Ivanička, Ján, Kováčik, Miloš a Marsina, Karol
Geologické vyhodnotenie štruktúrno-oporného vrtu RAO-3 (Tribeč)
41
Kohút, Milan, Madarás, Ján, Žáková, Eva, Marsina, Karol a Kováčik, Miloš
Geologické vyhodnotenie štruktúrno-oporného vrtu RAO-4 (Žiar)
51
Nagy, Alexander, Töröková, Ingrid, Madarás, Ján, Zlinská, Adriena, Marsina, Karol a Kováčik, Miloš
Geologické vyhodnotenie štruktúrno-oporného vrtu RAO-5 (Rimavská kotlina – Gemerček)
61
Žec, Branislav, Stercz, Maroš, Žecová, Katarína a Kaličiaková, Elena
Vihorlatské vrchy z pohľadu geologicko-náučnej mapy
77
Kováčik, Martin
K predalpínskej histórii metamorfovaných psamitických hornín v centrálnej časti kohútskeho pásma (južné veporikum)
83
Kernátsová, Jana
Vrchnopleistocénna a holocénna fauna mäkkýšov Slovenska v oblasti Malých Karpát, Podunajskej nížiny, Hornonitrianskej kotliny a Záhorskej nížiny
93
Zlinská, Adriena
Zhodnotenie foraminiferových asociácií vo vrte HGŽ-3 (Želiezovce, Dunajská panva, južné Slovensko
101
Zlinská, Adriena, Filo, Ivan, Andrejeva-Grigorovič, Aida a Siráňová, Zuzana
Nové stratigrafické údaje z paleogénu Zvolenskej kotliny
107
Maťo, Luboslav a Janega, Andrej
Metodika optickej porozimetrie, možnosti využitia
113
Hroncová, Zuzana
Vyhľadávanie sklárskych pieskov, ktoré po úprave dosiahnu kvalitu vhodnú na výrobu krištáľového skla
119
Kúšik, Rudolf
Polymetalická mineralizácia skarnovo-porfýrového systému Zlatno v Štiavnických vrchoch
123
Zlinská, Adriena
Charakteristika litostratigrafických jednotiek neogénu Východoslovenskej panvy na základe foraminifer
131
Bezák, Vladimír, Kubeš, Peter a Fiľo, Miroslav
Tektonická klasifikácia zdrojov magnetických anomálií v predterciérnych útvaroch Slovenska
143