Geol_Prac_Spr_019_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kantor, Ján
Kriedové orogenetické procesy v svetle geochronologického výskumu veporidného kryštalinika (Kohútske pásmo)
5
Seneš, Ján
Príspevok k problémom fosilnách brakických biotopov
27
Maheľ, Michal, Kantorová, Viera
Alb „krížňanskej“ série na severných svahoch Veľkej Fatry a Nízkych Tatier
59
Leško, Bartolomej, Nemčok, Ján, Koráb, Tomáš
Flyš Užskej hornatiny
65
Marschalko, Robert, Volfová, Jarmila
Podmorský zosuv a jeho makrofauna v paleogéne centrálnych Karpát
95
Brestenská, Edita, Lehotayová, Ružena
Spodnooligocénne brakické usadeniny s Rotalia Beccarii (L.) z oblasti Štúrova (južné Slovensko)
109
Prokšová, Danica
Mikropaleontologické zhodnotenie terciéru štúrovskej oblasti
117
Ivan, Ľudovít
Poznámky k vývoju sarmatu s horninami diatomitického typu v Ipeľskej tabuli
125
Špička, Václav
K otázce stratigrafické příslušnosti štěrků a pestrých pelitů v širší oblasti Unínského lesa
131
Špička, Václav
Několik nových poznatků ke geologii okolí lázní Smrdáky
141
Beňo, Ján
Výskyt bulanžeritu a evanzitu v Nižnej Slanej
153
Ivanov, Miroslav
Bázický vulkanizmus gelnickej série v gemeridách
157
Číčel, Blahoslav, Forgáč, Jozef
Alunogén a kyslé sírany železa z puklín v andezitoch pri Nižnej Myšli
163
Planderová, Eva, Snopková, Paulína
Palynologické vyhodnotenie diatomitového ložiska pri obci Dúbravica
171