Geol_Prac_Spr_099_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Vass, Dionýz, Elečko, Michal, Horská, Agáta, Petrík, František, Barkač, Zoltán, Mello, Ján, Vozárová, Anna, Radocz, Branislav
Základné črty geológie turnianskej depresie
7
Beňka, Jozef, Siman, Pavol
Identifikácia nových minerálov Cu,Pb,Bi,Sb v žilách Brdárky
23
Vass, Dionýz, Šucha, Vladimír
Rekonštrukcia geologického vývoja sedimentov Lučenskej kotliny: Štúdium ílových minerálov
39
Köhler, Eduard, Gross, Pavel
Rekonštrukcia vrstevného sledu v pribradlovom pásme na Orave
47
Baráth, Ivan, Nagy, Alexander, Kováč, Michal
Sandberské vrstvy – vrchnobádenské marginálne sedimenty východného okraja Viedenskej panvy
59
Fordinál, Klement
Vrchný panón (zóna H) východného okraja Považského Inovca
67
Fordinál, Klement, Zlinská, Adriena
Sarmatská fauna zo stretavského a kochanovského súvrstvia z okolia Sečoviec (Albinovská hôrka, Východoslovenská panva)
77
Bezúchová, Matilda
Vyhodnotenie analýz organických zložiek v podzemných vodách v okolí skládok odpadov v okrese Dunajská Streda
83
Bezúchová, Matilda
Výskum metodiky separácie peľových zŕn a spór z ílovitých sedimentárnych hornín
97
Timčák, G. M., Orlitová, E., Jablonská, J., Jakabská, K.
A note on the GeoGIS database of chemical, microchemical and morphometrical data on zircons from West Carpathians
109