Geol_Prac_Spr_093_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fusán, Oto
RNDr. Anton Biely, CSc., šesťdesiatročný
7
Fusán, Oto
Životné jubileum RNDr. Ondreja Samuela, DrSc.
13
Jetel, Ján
RNDr. Ondrej Franko, CSc., šesťdesiatročný
27
Samuel, Ondrej, Bujnovský, Alfonz, Snopková, Paulína
Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod – 78, 88, 89 a Studienka – 95 (Viedenská panva)
41
Nemčok, Michal
Štruktúrna analýza deformácií vo flyšových a bradlových sukcesiách v údolí rieky Vláry
55
Timčá,k Gejza M., Jakabská, Katarína, Jablonská, Jana
Optimalizované a viacrozmerné evolučné trendy Pupinovej typologickej klasifikácie zirkónov
63
Pivko, Daniel
Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave
73
Májovský, Július, Hanzel, Vladimír
Prínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
81
Köhler, Eduard, Buček, Stanislav
Veterlínsky alebo veternícky?
111
Samuel, Ondrej
Reminiscencie na život a dielo Dionýza Štúra
115