Geol_Prac_Spr_104_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bezák, Vladimír
Regionálny geologický výskum Slovenska – V.etapa, r. 1994-1998
7
Németh, Zoltán
Úloha Paleozoikum Tetýdy – príspevok slovenskej pracovnej skupiny projektu IGCP-276 k riešeniu paleozoických geodynamických domén v tetýdnom pásme a ich alpínskej evolúcie
14
Elečko, Michal, Jacko, Stanislav ml., Janočko, Juraj, Kaličiak, Michal, Karoli, Stanislav, Kováč, Peter, Potfaj, Michal, Vass, Dionýz, Vozár, Jozef, Vozárová, Anna a Žec, Branislav
Geologická stavba územia regiónu TIBREG (textová časť k odkrytej geologickej mape TIBREG 1:50 000)
16
Jacko, Stanislav ml.
Geologický výskum Galmusu (výsledky, problémy a ďalšie riešenia)
21
Žec, Branislav a Jacko, Stanislav ml.
Geológia regiónu Vihorlatské a Humenské vrchy
23
Maglay, Juraj, Fordinál, Klement, Havrila, Milan, Fejdiová, Oľga a Kernátsová, Jana
Vysvetlivky ku geologickým mapám 1:25 000, listy 35-342 Veľké Ripňany, 35-324 Piešťany (časť)
24
Pristaš, Ján, Elečko, Michal, Polák, Milan, Mello , Ján, Gross, Pavel, Határ, Jozef, Vozárová, Anna, Havrila, Milan, Fordinál, Klement, Fejdiová, Oľga a Žáková, Eva
Vysvetlivky ku geologickým mapám 1:25 000, listy: 35-421 Partizánske, 34-411 Prašice (časť), 35-412 Chynorany, 35-413 Bojná a 35-431 Preseľany
26
Maglay, Juraj, Fordinál, Klement, Havrila, Milan, Határ, Jozef, Boorová, Daniela a Zlinská, Adriena
Vysvetlivky ku geologickým mapám 1:25 000, listy 35-323 Drahovce a 35-341 Hlohovec
27
Siman, Pavol
Petrologické zhodnotenie a tektonometamorfný vývoj „páskovaných migmatitov“ hybridnej zóny južného veporika
29
Baráth, Ivan, Hrušecký, Igor, Kováč, Michal a Zlinská, Adriena
Neogene basins in the Central Western Carpathians: aequence stratigraphic and biostratigraphic correlations
32
Zlinská, Adriena
Mikrobiostratigrafické vyhodnotenie vzoriek v rámci úlohy 13-35 Byšta Au-Ag
33
Zlinská, Adriena
Biostratigrafia sedimentov bádenu Východoslovenskej panvy na základe foraminifer
34
Zlinská, Adriena
Biostratigraphy of Sarmatian sediments from the Košická kotlina depression on the basis of foraminifers
36
Fordinál, Klement
Mäkkýše sladkovodných vrchnomiocénnych sedimentov Západných Karpát
37
Potfaj, Michal, Boorová, Daniela, Fordinál, Klement a Pevný, Jozef
Stratigrafia mladšej jury a staršej kriedy bradla Žiačik na základe mikro- a makrofosílií
38
Remšík, Anton, Fendek, Marián a Kráľ, M.
Liptovská kotlina – regionálne hydrotermálne zhodnotenie
40
Hrušecký, Igor, Jacko, Stanislav, Kotulová, Júlia, Janočko, Juraj, Karoli, Stanislav, Zlinská, Adriena, Hurai, Vratislav, Biroň, Adrián a Zuberec, Ján
Uhľovodíkový potenciál východoslovenského neogénu a priľahlých častí flyšového pásma
42
Repčiak, Martin, Németh, Zoltán, Návesňák, Daniel, Očenáš, Daniel, Derco, Ján, Čechovská, Katarína, Kovaničová, Ľubica a Komoň, Ján
Väzba vzácnoprvkovej mineralizácie na horninové prostredie na lokalitách Rejdová, Rakovec a Hnilčík v severogemerickej zóne
43
Bačová, Natália
Banské vody v oblasti Medzev-Poproč-Nováčany a ich využitie na pitné účely
44
Šimon, Ladislav, Verbich, František, Beck, Jozef, Sámal, Jozef a Fazekaš, Jozef
Zhodnotenie prognóznych zdrojov hnedého uhlia v oblasti centrálneho Vtáčnika (Handlová-juh)
46
Fischerová, Rozália, Tuček, Ľubomír a Derco, Ján
Experimentálne reagencie v procese flotácie rúd s obsahom voľného zlata a vzácnych zemín
53
Petro, Milan
Kryštalický grafit v Kokave nad Rimavicou
55
Petro, Milan
Molybdénová mineralizácia pri Muráni
57
Bačo, Pavel, Lexa, J., Kozáč, Ján, Bačová, Natália, Bodnár, Ján, Čarňanský, Milan, Derco, Ján, Hurai, Vratislav, Koděra, Pavel, Repčiak, Martin, Šoltésová, Eva, Tréger, Milan, Tuček, Ľubomír, Zlinská, Adriena a Žáková, Eva
Byšta – Au, Ag
59
Ivanička, Ján
Nová geologická mapa Tribeča v mierke 1 : 50 000
61
Španihelová-Jarošová, Erika
Asociácie ťažkých minerálov ako indikátor zdroja klastík v príbelskom súvrství (Krupinská planina, južné Slovensko)
63
Hroncová Zuzana a Sýkorová, Emília
Prognózne ocenenie regiónu Banskej Štiavnice
70
Köhler, Eduard a Buček, Stanislav
Výskyt mástrichtského jarmutského súvrstvia v haligovskej sukcesii (pieninský úsek bradlového pásma)
72