Obsah

Jozef Hók,  Martin Šujan, Miroslav Král, Ondrej Pelech a František Šipka
Predkenozoické podložie východnej časti Podunajskej panvy
Pre-Cenozoic basement of the eastern part of the Danube Basin
3
Mário Olšavský a Ondrej Pelech
Nový výskyt brekcií a zlepencov asociujúcich so spätnými prešmykmi v oblasti Nitrických vrchov (juhovýchodná časť Strážovských vrchov)
New occurrence breccias and conglomerates associated with backthrusts in the Nitrické vrchy Mts. area (SE Strážovské vrchy Mts., Slovakia)
19
Mário Olšavský
Revízia permských sedimentov tatrika z oblasti Nízkych Tatier
Revision of Tatric Permian deposits from the Nízke Tatry Mts.
31
Peter Ondrejka
Analýza vplyvov pôsobiacich na kolísanie hladiny podzemnej vody v zosuvných územiach
Analysis of impacts on groundwater level fluctuations in landslide areas
47
Natália Hudáčková,  Jaroslava Babejová-Kmecová, Adam Heteš, Olexi  Nesterenko, Richard Hupka a Júlia Zervanová
Stratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie asociácie dierkavcov z vrtu HC-4 (Holíč, Viedenská panva)
Stratigraphic and paleoecological assesment of the foraminiferal association from the HC-4 well (Holíč, Vienna Basin)
63
Jubileá
Martin Šujan, Alexander Nagy, Ondrej Pelech a Ján Madarás
Šesťdesiatka Jozefa Hóka
79
Spomienky
Ľubomír Hraško a Milan Gargulák
Spomienka na RNDr. Jozefa Hanáčka
83
Martin Kováčik, Ľubomír Hraško a Daniela Boorová
Za RNDr. Antonom Bielym, CSc.
85
Ľubomír Hraško
Spomienka na RNDr. Laurenca Snopka, CSc.
89
Daniela Boorová a Ondrej Pelech
Spomienka na RNDr. Jozefa Pevného, CSc.
91
Pavel Liščák
Za doc. RNDr. Igorom Modlitbom, CSc.
93
Ľubomír Hraško, Alena Klukanová a Vladimír Bezák
Spomienka na RNDr. Eduarda Lukáčika, CSc.
95
Alena Klukanová
Spomienka na RNDr. Silvestra Pramuku
99