132

Pre načítanie celého čísla kliknite na obrázok

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fričovský, Branislav, Vizi, Ladislav, Surový, Martin a Mižák, Jozef
Indície numerických indikátorov rezervoárovej konvekcie v podmienkach hydrogeotermálnej štruktúry ďurkovská depresia, Košická kotlina
Numerical indices implications on reservoir convection for the Ďurkov depression hydrogeothermal structure, Košice Basin
3
Šamajová, Lenka a Hók, Jozef
Hustota horninových komplexov Západných Karpát na území Slovenska
Densities of rock formations of the Western Carpathians on the territory of Slovakia
31
Hók, Jozef a Littva, Juraj
Chtelnické súvrstvie – nová litostratigrafická jednotka sladkovodných vápencov vrchnej kriedy v Brezovských Karpatoch a Čachtických Karpatoch (západné Slovensko)
The Chtelnica Formation – a new lithostratigraphic unit of the Upper Cretaceous freshwater limestones in the Brezovské Karpaty Mts. and Čachtické Karpaty Mts. (Western Slovakia)
53
Fordinál, Klement, Brzobohatý, Rostislav a Michalík, Jozef
História a význam paleontologických konferencií v Československu a v Českej republike a Slovenskej republike
History and importance of paleontological conferences in Czechoslovakia and in the Czech Republic and Slovak Republic
59
Liščák, Pavel
Vlasta Jánová jubiluje
71
Kováč, Michal
Zdravica k životnému jubileu RNDr. Adrieny Zlinskej, PhD.
73
Lexa, Jaroslav
Spomienka na Vlasta
77
Nagy, Alexander
Spomienka na Pavla Grossa
81