Geol_Prac_Spr_039_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Koděra, Miroslav, Michalenko, Jozef, Pastor, Ján
Nové poznatky o metasomatickom zrudnení a jeho perspektívach na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
5
Pecho, Jozef
Minerálna asociácia čiernohorských rudných žíl pri Nálepkove
31
Hovorka, Dušan, Slavkay, Miroslav
Pikrit od Poník
41
Ďurkovičová, Jarmila
Mineralogicko-geochemický výskum biotitov z granitoidných hornín Západných Karpát
53
Eliáš, Karol
Príspevok k štúdiu kvapalných uzavrenín v mineráloch
69
Eliáš, Karol
O niektorých faktoroch, vplývajúcich na interpretáciu dekrepitačných analýz v paleotermometrii
77
Koráb, T., Nemčok, J., Samuel, O.
K niektorým problémom geológie dukelskej jednotky na východnom Slovensku
85
Marschalko, Robert, Gross, Pavol, Kalaš, Leonard
Paleogén a kvartér Hornádskej kotliny
95
Bílek, Kamil
Stratigrafické postavení čupských štěrků a pestrých vrstev v podloží lanzendorfské série
105
Mořkovský, Milan
Naftové ložisko litologického typu Brodské (Vysoká kra) a jeho geneze
119
Kocák, A., Mořkovský, M.
Některé nové poznatky o stavbe západních svahů podvihorlatské deprese
125
Klír, Stanislav
Hydrogeologie podloží neovulkanitů středního Slovenska
137
Franko, Ondrej
Juhoslovenské akratotermy
145
Gazda, Stanislav, Číčel, Blahoslav
Mineralogicko-geochemické štúdiá zosuvného územia v Handlovej
157
Kamenický, J., Makovický, F.
Molybdenit v granodiorite kráľovohoľského pásma SZ od Tisovca
179
Vozár, Jozef
O výskyte melafýrov v mezozoiku krížňanskej jednotky Malých Karpát
184
Salaj, Jozef
9. Európske mikropaleontologické kolokvium
185