Geol_Prac_Spr_040_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bílek, Kamil
Burdigalská fauna chropovských slepenců
5
Lehotayová, Ružena, Ondrejíčková, Anna
Fauna lanzendorfskej série od Bajtavy (JV časť Podunajskej nížiny)
39
Köhler, Eduard
Stratigrafia paleogénu Rajeckej a Turčianskej kotliny na základe veľkých foraminifer
55
Marková, Magda, Vass, Dionýz
Poznámky k spodnej hranici tortónu na južnom Slovensku a v severnom Maďarsku
65
Pagáč, Ivan
Poznámky k vzniku akumulácií neuhlovodíkových plynov v Podunajskej panve
71
Leško, Bartolomej, Slávik, Ján
New occurence of cinnabar in the Magura Flysch of Easternmost Slovakia
79
Vozár, Jozef
Melafýrové pyroklastiká Malých Karpát
87
Borza, Karol
Litologicko-petrografické štúdium meliatskej série
93
Konečný, Vlastimil, Mihaliková, Anna
K problémom subakválneho vulkanizmu v oblasti pohoria Javorie
99
Konečný, Vlastimil
O mechanizme transportu pyroklastických hornín v subakválnych podmienkach
111
Mihaliková, Anna
K nomenklatúre tzv. dacitov z oblasti banskoštiavnického rudného obvodu
127
Priechodská, Zora
O výskytoch sedimentárnych Mn rúd v juhozápadnej časti Levočského pohoria a v Spišskej kotline
133
Šutor, Augustín
Přehled hustotních poměrů v oblasti Podunajské nížiny
145
Pospíšil, Pavol
K otázke obsahu železa a mangánu v podzemných vodách Východoslovenskej nížiny
161
Vozárová-Minarovičová, Anna
O náleze valúnov turmalinických hornín v ľubietovskom perme
165
Began, A., Borza, K., Salaj, J.
Poznámky k výskytu manínskej série Z od Trenčína
168
Biely, Anton
K problému hranice gemeríd a chočského príkrovu
171
Biely, Anton, Salaj, Jozef
K problematike vrchnokriedových uloženín na Horehroní
172
Adámek, Pavel
K práci F. I. Žukova: Paleostratigrafičeskije osobennosti razvitija Spišsko-gemerskogo rudogoria v verchnepermskij period
174