Geol_Prac_Spr_027_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kantor, Ján, Eliáš, Karol
Nález šelitu na rudných žilách v Banskej Štiavnici, Hodruši a Vyhniach
5
Rozložník, Ladislav
Bázické vulkanity v karbóne dobšinského vývinu
35
Žukov, F. J.
Perspektívy vyhľadávania vzácnych kovov v efuzívno-sedimentárnych komplexoch permu v Slovenskom rudohorí
49
Šuf, Jiří
Zpráva o geologickém průzkumu v okolí Štítniku na Slovensku
63
Siblík, Miloš
K nálezu ramenonožců v neokomských tufitech u Košeckého Rovného
69
Seneš, Ján
Miocén východného okraja Podunajskej nížiny
75
Vass, D., Tomášek, B.
Elevácia predterciérneho podložia pri Šahách
89
Bako, Ján
Príspevok k výskumu slovenských diatomitov
103
Němejc, František
Výsledky paleofloristických výzkumů v oblasti Modrého Kamene a Šahů na jižním Slovensku
115
Pacltová, Blanka
Palynologický výzkum souvrství chat-akvitán v modrokamenské hnědouhelné pánvi
121
Horák, Lubomír, Pacltová, Blanka
Nové poznatky o stratigrafii terciérnych sedimentů severovýchodně od Banské Bystrice
124
Vaňová, Margita
Grossforaminiferen von Sološnica
131
Čtyroký, Pavel, Fejfar, Oldřich
Fauna písků a pískovců karpatské formace u Dolních Nětčic v Karpatské čelní hlubině
143
Schmidt, Zoltán
Tetralophodon Grandincisivus Schlesinger, 1917 z pliocénu (pontu) v Kuzmiciach pri Topolčanoch
169
Holécyová, Jarmila, Ďurkovič, Tibor
Príspevok k poznaniu silicitov menilitových vrstiev vo flyši východného Slovenska
175