Geol_Prac_Spr_091_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Vass, Dionýz
Za RNDr. Ľudovítom Ivanom , CSc. (9.8.1913-17.12.1989)
7
Filo, Miroslav, Tkáčová, Helena, Hanzel, Vladimír
RNDr. Július Májovský jubiluje
11
Jacko, Stanislav
K šesťdesiatinám Prof. Ing. Ladislava Rozložníka, DrSc.
13
Hraško, Ľubomír, Miko, Oto
Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
15
Polák, Milan, Kohút, Milan
Problémy tektonickej stavby východnej časti Veľkej Fatry
27
Pivko, Daniel
Geologická stavba juhovýchodného úpätia Malej Fatry
33
Kaličiak, Michal, Žec, Branislav
Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
41
Snopková, Paulína
Preplavené palinomorfy v paleogénnych sedimentoch Západných Karpát a ich význam pre paleogeografiu
49
Samuel, Ondrej
Unifikácia litostratigrafických jednotiek východoslovenského flyšu
61
Hovorka, Dušan, Spišiak, Ján
Litostratigrafícké členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
75
Haško, Jaroslav, Rapant, Stanislav, Greguš, Ján
Tektonická stavba bajsinobinskej elevácie v severovýchodnom Mongolsku
91
Kruglov S. S.
Metodika sostavlenija tektoničeskoj karty Ukrainskich Karpat, masštaba 1:200 000
97
Bielik, Miroslav
Recenzia monografickej práce Prof. D. Sc. F. Steinera a Prof. L. Zilahi-Sebessa Interpretation of filtered gravity maps. Akadémia Kiadó, Budapest, 1988
101