Geol_Prac_Spr_086_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Karolusová, Eva, Karolus, Karol
Hydrotermálne premeny v horninách vulkanicko-subvulkanického komplexu Pohronského Inovca
7
Forgáč, Jozef
Geochémia a genéza hydrotermálne premenných vulkanických hornín na strednom Slovensku
39
Radzo, Vendelín
Hydrohalloyzit, halloyzit a gibbsit v súvrství košickej štrkovej formácie
73
Jakabská, Katarína, Timčák, Gejza M.
Príspevok k chemickému zloženiu zirkónov z granitických hornín hodrušského intruzívneho komplexu
101
Václav, Jozef
Výsledky pôdnej geochemickej prospekcie z oblasti Rochoviec
111
Polák, Milan, Planderová, Eva
Príspevok k litostratigrafii vrchného triasu Braniska
133
Gaál, Ľudovít
Súčasné otázky stratigrafie meliatskej skupiny
143
Gross, Pavol, Köhler, Eduard
O eocénnej transgresii v oravskom úseku bradlového pásma
157
Wunder, Dušan
Príspevok ku granitovej tektonike Krivánskej Fatry
165
Repčok, Ivan
Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny meodou stôp po štiepení uránu
173
Michalík, Jozef, Borza, Karol, Snopková, Paulína, Svobodová, Marcela, Vašíček, Zdeněk
Súčasné trendy v stratigrafii spodnokriedových útvarov a ich aplikácia na Západné Karpaty
179
Salaj, Jozef
Súčasné trendy v stratigrafii vrchnokriedových stupňoch a ich aplikácia na Západné Karpaty
197
Zomrel Arnold Nemčok 211
Vaškovský, Imrich
Za RNDr. Karelom Žeberom, DrSc.
213
Vaškovský, Imrich
Paleogeografija Jevropy za poslednich sto tysjač let (Atlas-monografija)
215
Vass, Dionýz
Tamás Báldi-Mid-tertiary stratigraphy and paleogeographic evolution of Hungary. Akadémia kiadó, Budapest 1986, 1-178
219
Ilavský, Ján
Peter Sonnenfeld- Brines and evaporites
221
Gašparik, Ján
Stratigrafická korelácia vrchného miocénnu a pliocénu východnej Paratetýdy a Tetýdy
221