Geol_Prac_Spr_061_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fusán, O., Samuel, O.
Za profesorom dr. Jánom Šalátom
5
Karolus, Karol
Prof. dr. Miroslav Kuthan, CSc. šesťdesiatnikom
7
Kiripolský, Jozef
Životné jubileum RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc.
13
Franko, O., Forgáč, J., Fusán, O., Zbořil, L.
Zhodnotenie Žiarskej intravulkanickej depresie vzhľadom na vyhľadávanie hypertermálnych vôd
15
Kullman, Eugen
Hydrogeológia Manína a možnosti využitia jeho podzemných vôd
33
Pospíšil, Pavol, Šáró, Štefan
K možnosti riešenia niektorých hydrogeologických problémov na základe tríciových analýz
53
Ilavský, Ján
O metalotektoch alebo rudolokalizujúcich faktoroch stratiformných a vulkanogénno-sedimentárnych ložísk
61
Beňka, Jozef
Mineralógia a geochémia sideritu z ložiska Mlynky a Vlachovo
89
Kraus, Ivan, Šamajová, Eva
Význam ílových minerálov pre stanovenie zdrojových oblastí v neogénnych panvách Západných Karpát
101
Varčeková, Anna
Petrograficko-mineralogická charakteristika amfibolitov pri ložisku Múznik
123
Ďurovič, Vincent
Petrografia permu a spodného triasu Malej Fatry
129
Rozložník, L., Samuel, O., Jacko, S.
Prejavy eocénneho vulkanizmu pri Banskej Štiavnici
143
Karolus, Karol, Vaňová, Margita
Beziehung der sarmatischen Sedimente zu den Neovulkaniten der mittleren Slowakei
155
Klinec, Albín, Miko, Oto
Kryštalinikum v podloží neogénu JV od Veľkého Krtíša
183
Kocák, Augustín, Němec, František
Příčné příkopy jihovýchodních svahů českého masívu a možnost jejich pokračování do prostoru Víděnské pánvé
189
Rudinec, Rudolf
Neogénna výplň a predneogénne podložie juhovýchodnej časti podvihorlatskej oblasti (vrt Vysoká 1)
211
Vaškovský, Imrich
Possibility of employing of paleogeographical methods in the study of neotectonic movements on the example of the SE part of the Danube lowland
219
Polák, Milan, Jablonský, Eduard
Biohermné dolomity chočského príkrovu Malej Fatry
233
Mello, Ján, Snopková, Paulína
Vrchnokriedový vek výplní v dutinách triasových vápencov gombaseckého lomu
239
Pevný, Jozef
Poznámky k výskytu brachiopódy vo fáciách jury Západných Karpát
255
Planderová, Eva
Nové poznatky o veku centrálnokarpatského paleogénu Horehronia
259
Papšová, J., Kecskeméti-Körmendy, A.
Études malacologiques comparatives sur quelques coupes éocenes de la transdanube (Hongrie) et de la Slovaquie
273
Schmidt, Zoltán
Fosílne mäkkýše sprašového komplexu v Komjaticiach v Podunajskej nížine
305
Gross, Pavol
O charaktere chočsko-podtatranského zlomu
315
Ilavský, Ján
Tektonika a jej vzťahy k zrudneniu z pohľadu globálnej tektoniky
321
Vozá,r Jozef
Spodný perm v Západných Karpatoch
327
Kovnurko, Gennadij M., Miko, Oto
Výuka geológie na Leningradskej štátnej univerzite
331
Leško, B.
Recenzia publikácie: M. Ksiazkiewicz Budova Geologiczna Polski
335