Geol_Prac_Spr_002_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fusán, Oto, Máška, Miloslav, Zoubek, Vladimír
Niektoré dnešné problémy stratigrafie Spišsko-gemerského paleozoika
3
Kantor, Ján
Dewelyt od Sedlíc
16
Kantor, Ján
K otázke tzv. zrudnených sírnych baktérií a ich stratigrafického rozšírenia
29
Polák, Stanislav
Supergénny siderit z Pezinku
42
Polák, Stanislav
Primárna manganorudná zóna ložiska v Lednickom Rovnom
48
Polák, Stanislav
Metasomatické výskyty galetinu v strednotriasových vápencoch pri Píle, okr. Nová Baňa
53
Maheľ, Michal
Vzťah severogemeridného mezozoika k veporidám
62
Bystrický, Ján
Poznámky o mezozoiku Ľubochnianskej doliny Veľkej Fatry
74
Krajčovič, Silvester
Geofyzikálne merania na vodnej hladine
90
Hladík, Stanislav
Výskyt hematitu v Dobšinskom verukáne
113
Hladík, Jozef
Geoelektrický prieskum v prostredí všeobecne anizotropných vlastností elektrickej vodivosti
115
Biely, Anton
Geologické pomery v okolí Lovinobane
125
Šajgalík, Ján
Geologické pomery povodia Horného Hrona medzi Bujakovom a Závadkou
132
Jarkovský, Ján
Zpráva chemického laboratória o činnosti za I. polrok 1954
145
Gregor, Cyril
Zariadenia a prístroje pre účely skvalitnenia prieskumných prác
146
Gregor, Cyril
Odber vzoriek vody z malopriemerových vrtov
151
Gregor, Cyril
Hlbinné piestové čerpadlá
155
Gregor, Cyril
Hlbinné čerpadlá systém Mamut
161