Geol_Prac_Spr_022_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Dlabač, Mikuláš
Příspěvek k řešení některých otázek akumulace nafty a plynu ve starším miocénu na území vnitroalpské Vídeňské pánve
5
Beňo, Ján
Poznatky z minerálno-geochemického výskumu ložiska Mních v Rožňavskom Bystrom
35
Václav, Jozef
Predbežná zpráva o štruktúrne-geologickom a metalogenetickom výskume oblasti JZ od Švedlára
51
Began, Augustín, Kantorová, Viera
Krieda bradlového pásma Považia v úseku Púchov – Bošácka dolina
69
Salaj ,Jozef
Nové stratigrafické poznatky z kriedy vnútorného bradlového pásma Západných Karpát
83
Kochanová, Mária
Niekoľko paleontologických lokalít spodného liasu z oblasti Čierneho vrchu pri Čiernej Lehote v Strážovskej hornatine
99
Mísař, Zdeněk, Hanzlík, Josef
Geologické a hydrogeologické poměry mezi Jasenskou a Bukoveckou dolinou na jižním svahu Nízkych Tater
127
Biely, Anton
Predbežná zpráva o geologickom výskume v Tribečskom pohorí
139
Klír, Stanislav
Rudní obvod u horního města Nové Baně na Slovensku
145
Cicha, Ivan
Nástin korelace tortonu v pánvích paratethydy
167
Kullman, Eugen
Vápencovodolomitické komplexy a ich vzťah k podzemným vodám
189
Orvan, Juraj
Nové poznatky o hydrogeologických pomeroch štvrtohorných riečnych náplavov niektorých lokalít v údoliach JV Slovenska
199