Geol_Prac_Spr_050_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Nemčok, Arnold, Pašek, Jaroslav
Deformácie horských svahov
5
Plička, Miroslav
Puklinatost godulských vrstiev v opeřném vrtu staré Hamry-1A v moravskoslezsých Beskydech
29
Kullmanová, A., Kochanová, M., Snopková, P., Samuel, O.
O dvojakom veku lunzských vrstiev v podloží neogénu Viedenskej panvy
51
Gašparik, Ján
Podložné série neogénu hornonitrianskej kotliny a pohoria Vtáčnik
65
Rudinec, Rudolf
Poznámky k podložiu východnoslovenskej neogénnej panvy
71
Štohl, Jaroslav
Veková a štruktúrno-geologická pozícia šobovských kremencov
81
Janáček, Josef
K stratigrafickému postavení a paleogeografii tortonského obzoru kamenné soli ve východoslovenské pánví
93
Janáček, Josef
Nové stratigrafické poznatky o pliocenní a pleistocenní výplni centrální části Podunajské nížiny
113
Pevný, Jozef
Middle jurassic Brachiopods in the Klippen belt of the central Váh valley
133
Czabalay, B. L.
Gastéropodes du sénonien en Slovaque
161
Gašparik, Ján
Genéza piesčitých sedimentov v Turčianskej kotline a ich využitie
171
Kotásek, Jan, Krs, Miroslav
Detailní paleomagnetické studoum permo-triasových hornin u Malužiné
179
Eliáš, Karol
Dekrepitácia plynno-kvapalných uzavrenín vo vákuu
185
Vaškovský, Imrich, Karolusová, Eva
Prvý nález vulkanického popola v sprašiach komjatickej tehelne
192
Lexa, Jaroslav
Možnosti výskytu ryžovísk z alúviu Kremnického potoka
198
Němejc, František, Knobloch, Ervín
Spodnomiocenní květena z Lipovan u Lučence
204
Lehotayová, Ružena
Použitie elektrónovej mikroskopie v paleontológii pri výskume nanoplanktónu
206