Geol_Prac_Spr_073_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bajaník, Štefan, Biely, Anton, Miko, Oto, Planderová, Eva
O paleozoickom vulkanicko-sedimentárnom komplexe Prednej hole (Nízke Tatry)
7
Biely, Anton, Kullmanová, Anna
Výskyt devónskych sedimentov v podloží podunajskej panvy
29
Bajaník, Štefan, Vozárová, Anna
Litofaciálna spätosť severogemeridného permu a spodného triasu v oblasti Mergecian
39
Bujnovský, Alfonz, Kochanová, Mária, Pevný, Jozef
Trlenská formation-a new formal lithostratigraphical unit of the ôiassic of the Šipruň group
49
Polák, Milan, Bujnovský, Alfonz
The Lučivná formation (New designation of a formal lithostratigraphical unit of the lower cretaceous of envelope groups in the west Carpathians)
61
Began, Augustín, Gašpariková, Viera
Príspevok ku stratigrafii jury czorsztýnskej sukcesie
71
Marschalko, Róbert, Haško, Jaroslav, Samuel, Ondrej
Záskalské brekcie a proces a proces vzniku olistostrómov (Bradlové pásmo na Dolnej Orave)
75
Ďurkovič, Tibor, Koráb, Tomáš
Štúdium proximality sedimentov dukelskej jendotky (flyš východného Slovenska)
89
Salaj, Jozef, Samuel, Ondrej
Chronostratigrafia vrchnej kriedy a jej aplikácia na Západné Karpaty
111
Mahr, Tibor, Šajgalík, Ján
Vývoj, zloženie a vlastnosti štvrohorných sedimentov západnej časti Bratislavy
161
Ivanov, Miroslav
Genéza mangánových rudných výskytov medzi Detvou a Hriňovou
173
Gazda, Stanislav, Hanzel, Vladimír, Hyánková, Kvetoslava, Melioris, Ladislav
Hydrogeochémia kryštalinika, glacigénnych a glacifluviálnych sedimentov Vysolých Tatier a Západných Tatier
187
Franko, Ondrej, Zakovič, Michal
Minerálne vody vo Zvolene
203
Kantor, Ján, Rybár, Martin
Rádiometrické veky granitov zo Špišsko-gemerského rudohoria a priľahlej časti veporíd
213
Kullmanová, Anna
O výskyte úlomkov vápencov s tentakulitmi v silickom príkrove
235
Snopková, Paulína
Výskyt strednodevónskych palinomorf vo vrte Zelený Háj-1
237
Samuel, O., Bročková, I.
Slovenské názvoslovie chronostratigrafických jednotiek
241
Demejduk, N. S.
I. Vaškovký- Kvartér Slovenska, Geol. ústav D. Štúra, Bratislava, 1977
265