Geol_Prac_Spr_065_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Slávik, Ján
Zemplinikum-možná nová tektonická jednotka centrálnych Karpát
7
Karolus, Karol
Geologické a štruktúrno-tektonické pomery Pliešovskej kotliny z vrtu GK-8 pri Ostrej Lúke
21
Mello, Ján
Faciálne a stratigrafické členenie wettersteinských vápencov čs. úžemia planiny Dolný vrch
37
Kochanová, Mária, Kullmanová, Anna, Snopková, Pavlína
Výskyt lunzských vrstiev pri Hradišti pod Vrátnom
53
Kullmanová, Anna, Kochanová, Mária
Výskyt liasu adnetskej fácie v Jablonickom pohorí
69
Planderová, Eva, Polák, Milan
O veku triasových dolomiticko-bridličnatých vrstiev z obalovej série Veľkej Fatry
75
Andrusov, Dimitrij, Čorná, Oľga
Über das alter des Moldanubikums nach mikrofloristischen Forschungen
81
Haško, Jaroslav
Czertezický vývin bradlového pásma v Zázrivej-Plešivej
91
Ivanov, Miroslav
K litológii a geochémii karpatského keupru krížňanskej jednotky v Považskom Inovci
97
Gross, Pavol, Vaňová, Margita
The Budín paleogene in the borehole GK-8
103
Žůrková, Ivona
Nález vejířovitého mechanoglyfu ve zlinských vrstvách
115
Forgáč, Jozef, Karolus, Karol
Pozícia a vzťah mladých pyroxenických andezitov k biotiticko-amfibolicko-andezitovému komplexu
119
Karolusová, Eva, Karolus, Karol
Bazaltová dajka z vrtu KOV-42 pri Kalvárii v Banskej Štiavnici
131
Forgáč, Jozef, Kupčo, Gejza, Klinčeková, Mária
Distribúcia zinku vo vulkanitoch Slovenska
149
Polák, Milan
Litológia, mikrofácia a dolomitizácia stredného triasu obalovej série Malej Fatry
163
Varčková, Anna
Optický výskum amfibolitov z amfibolických hornín okolia niektorých rudných ložísk v Malých Karpatoch
171
Malík, Pavel
Tektonická analýza severovýchodnej časti příbramského uránového ložiska
177
Brlay, Andrej
Centrálna časť novobansko-kľakovského rudného rajónu a jeho metalogenetický význam
199
Hrašna, Miroslav, Vlčko, Ján
Ukážka spracovania inžinierskogeologických máp na číslicových počítačoch
207
Pelíšek ,Josef
Pleistocenní eolické písky a pohřbené půdy Mačanských vršků (JZ-Slovensko)
221
Šantrůček, P., Roos, E., Plančár, J.
Stručný prehľad geologických a ložiskových pomerov západnej časti Pakistanu
231
Halouzka, Rudolf
Správa o zasadaní pracovnej skupiny kvartérneho projektu IGCP v Rakúsku
241
Biely, A.
A. Tollman. Grundprinzipien der alpinen Deckentektonik. Eine Systemanalyse am Beispiel der Nördlichen Kalkalpen
245
Slávik, Ján
(Hlbinné zlomy, neogénny magmatizmus a zrudnenie Zakarpatia)
247
Fusán, O., Samuel, O.
Szepesházy Kálmán. A Tiszántul északnyugati részének felsökréta és paleogén korú képzödményei
249
Hovorka, D.
G. C. Amstutz, ed. Spilites and spillitic rocks
251