Geol_Prac_Spr_037_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Buday, Tibor, Menčík, Eduard, Špička, Václav
Geology of the basement of some West Carpathian Neogene basins
5
Pagáč, Ivan
Príspevok ku geológii podložia terciéru Podunajskej panvy
19
Forgáč, Jozef
Stratigrafické postavenie a tektonika neovulkanitov v južnej časti Prešovsko-tokajského pohoria
27
Ďurica, Dušan
Vulkanické štruktúry vo východoslovenskej neogénnnej panve a ich význam
45
Ivan, Ľudovít
Úvahy o hranici tortón-sarmat vo východoslovenskom neogéne
55
Ilavský, Ján, Kantor, Ján
Príspevok ku geochronológii širšieho okolia Kabulu (Afganistan)
65
Kantor, Ján
Príspevok ku genéze niektorých ložísk podľa izotopov olova – Szabadbattyán (Maďarsko)
91
Kantor, Ján, Biely, Anton
Ložisko Ján nepomucký pri Píle a jeho genéza podľa izotopov olova
101
Kubíny, Dušan
Niektoré poznatky o geológii širšieho okolia Španej doliny
113
Hovorka, Dušan
Endokontaktné zjavy v serpentinite pri Málinci (Veporské rudohorie)
127
Koděra, Miroslav
Výskyt metasomatického zrudnenia v Banskej Štiavnici
135
Sluka, Jozef
Poznatky z Pb-Zn zrudnenia v karbonátových komplexoch mezozoika ložiska Drienok pri Ponikách
145
Horváth, Ivan
Niektoré vlastnosti montmorilonitických koncentrátov východoslovenského neogénu
153
Rakús, Miloš
Biostratigrafia jury kosteleckého bradla
163
Rakús, Miloš
Fauna amonitov z Červenej Magury
179
Samuel, Ondrej
Zonárne členenie paleogénnych sedimentov Západných Karpát na základe planktonických foraminifer
183
25 rokov trvania geologického ústavu na Slovensku 199
Ilavský, Ján
Prehľad geologicko-tektonického vývoja magmatizmu a metalogenézy Afganistanu
202
Hovorka, Dušan
Poznámky k publikovaniu chemických analýz eruptívnych a metamorfovaných hornín
209
Repčok, Ivan
Využitie elektrohydraulického efektu pri píprave vzoriek pre mineralogické a geochemické účely
211