129

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Boorová, Daniela a Filo, Ivan
Litologické, mikrofaciálne a biostratigrafické štúdium párnického súvrstvia v okolí Vlkolínca (stratotypová lokalita vlkolínskej brekcie, krížňanský príkrov fatrika, Západné Karpaty)
Litologické, mikrofaciálne a biostratigrafické štúdium párnického súvrstvia v okolí Vlkolínca (stratotypová lokalita vlkolínskej brekcie, krížňanský príkrov fatrika, Západné Karpaty)
7
Havrila, Jakub, Boorová, Daniela a Havrila, Milan
Ráztocký vápenec štureckej faciálnej oblasti hronika
35
Kronome, Balázs a Boorová, Daniela
Geologická stavba Silickej planiny pri Krásnohorskej Dlhej Lúke
55
Fordinál, Klement
Život a dielo Jána Pettka, prvého profesora geológie na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici
79
RNDr. Pavol Grecula, DrSc., oslávil osemdesiatku 89
Liščák, Pavel
RNDr. Alena Klukanová, CSc., v tomto roku jubiluje
91
Liščák, Pavel
Ing. Ľubomír Petro, CSc., šesťdesiatročný
93
Zlinská, Adriena
Za RNDr. Margitou Vaňovou, Csc.
95
Ing. Martin Kováčik 96
Petro, Ľubomír
Príhovor na poslednej rozlúčke s Martinom Kováčikom 26. 8. 2016
101
Bodiš, Dušan a Olšinová, Oľga
RNDr. Ivan Repčok
102
Malík, Peter, Černák, Radovan a Bodiš, Dušan
Za Ing. Eugenom Kullmanom, DrSc.
103