Obsah

Buček, Stanislav a Teťák, František
Veľké bentické dierkavce z eocénnych glaukonitových pieskovcov magurského príkrovu (Orava a Javorníky)
Larger benthic foraminifera from the Eocene glauconitic sandstones of the Magura Nappe (Orava and Javorníky Mts.)
3
Sentpetery, Michal, Olšavský Mário, Kohút, Milan a Pešková, Ivana
Geologická stavba záveru Vrátnej doliny (Krivánska Fatra)

Geological structure of the Vrátna dolina Valley headslopes (Krivánska Fatra Mts.)
17
Hók, Jozef, Sýkora, Milan, Matejček, Antonín, Kotulová, Júlia a †Rakús, Miloš
Geologická stavba severozápadného okraja Lúčanskej Fatry v prieskumnej štôlni Višňové – Dubná skala
Geological structure of the NW part of the Lúčanská Fatra Mts. in the reconnaissance gallery Višňové ‒ Dubná skala (Western Carpathians)
41
Hók, Jozef, Šujan, Martin, Sýkora, Milan a Šipka, František
Geológia a tektonika levicko-santovskej elevácie (juhozápadný okraj štiavnického stratovulkánu)
Geology and tectonics of the Levice-Santovka elevation (southwest margin of the Štiavnica stratovolcano)
47
Nagy, Alexander a Pelech, Ondrej
Spomienky
Za Tiborom Ďurkovičom
51