Geol_Prac_Spr_103_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Ivanička, Ján
75. narodeniny RNDr. Tomáša Gregora, CSc
7
Potfaj, Michal a Vass, Branislav
Kvartérne terasy Vadičovského potoka nad Radoľou – povodie Kysuce
9
Potfaj, Michal
Petrovické terasy – stredné Považie
19
Fordinál, Klement a Zlinská, Adriena
Spodnosarmatské sedimenty Devínskej brány (Malé Karpaty)
23
Gross, Pavel
Kežmarské vrstvy – nový člen paleogénu podtatranskej skupiny
27
Filo, Ivan a Siráňová, Zuzana
Hornádske a chrastianske vrstvy – nové oblastné litostratigrafické jednotky podtatranskej skupiny
35
Verbich, František
Geologická stavba nováckeho uhoľného ložiska
53
Bujnovský, Alfonz
Vzťah šiprúnskej sekvencie a sekvencie Červenej Magury ku krížňanskému príkrovu v západnej časti Nízkych Tatier a severnej oblasti Veľkej Fatry
63