Geol_Prac_Spr_055_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Vaškovská, Eugénia
Litologicko-faciálna charakterstika genetických typov kvartérnych sedimentov Záhorskej nížiny
5
Vaškovský, Imrich
The central terrace step of the river Danube between the towns Komárno and Štúrovo
43
Vaškovský, Imrich
Morfológia podložia kvartéru trnavskej pahorkatiny
59
Janáček, Josef
K tektonice pliocénu ve střední části Podunajské nížiny
65
Bagdasarjan, G. P., Slávik, Ján, Vass, Dionýz
Chronostratigrafický a biostratigrafický vek niektorých významných neovulkanitov východného Slovenska
87
Slávik, Ján
Geologická stavba choňkovskej depresie
97
Mořkovský, Milan
K děvínskej sérii v severní části Potinské nížiny
105
Čverčko, Jozef, Rudinec, Rudolf
O geologických pomeroch neogénu z vrtu Ďurkov-1
111
Dlabač, M., Mořkovská, V.
Reliéf báze neogénu slovenské části Víděnské pánvé
117
Klinec, Albín
O vzťahu alpínskej metamorfózy k tektonickým pochodom (západné Karpaty)
127
Vozár, Jozef
Viacfázový charakter permského vulkanizmu Chočskej jednotky v Nízkych Tatrách
131
Lexa, Jaroslav
Stratovulkán bazaltoidného andezitu v severnej časti kremnického pohoria
139
Hovorka, Dušan
Ortit (allanit) z kohútskeho kryštalinika
147
Repčok, Ivan
Stupeň undulózneho zhášania kremeňa niektorých granitoidov Západných Karpát
165
Vass, Dionýz
Genéza pieskovcov v okolí obce Tachty
173
Peslová, Helena
Výskyt a charakteristika tilloidných slepenců v Istebňanských vrstvách (Moravskoslezské Beskydy)
187
Polášková, Marie, Polášek, Stanislav
Inžiniersko-geologické pomery na Rajčianke
203
Coň, O. V., Slávik, J.
Vek ryolitov zemplínskeho ostrova
215
Vaškovský, Imrich
Správa o účasti na sympóziu sprašovej komisie INQUA v Bulharsku v dňoch 16.-24.9.1970
217
Ilavský, Ján
Geológia a nerastné suroviny republiky Togo
227
Lehotayová, Ružena
Správa o účasti na II. planktonickej konferencii v Ríme
237
Homola, Vladimír
Recense práce Ladislava Červenku Vplyv podzemných vôd na vznik soľných pôd na Slovensku. Náuka o Zemi, V, pedologica 6, vyd. SAV, Bratislava 1970
239
Vlasatý, B.
Recenzia práce Dietricha Marsala Statistische Methoden für Erdwissenschaftler, 152 s., E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart
241