Geol_Prac_Spr_038_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Valach, Ján
Niektoré nové poznatky o geologicko-petrografických pomeroch oblasti Vígľašská Huta – Kalinka
5
Pícha, František, Weiss, Jaroslav, Hanzlíková, Eva
Petrografický výzkum některých slepencových lokalit ve ždánické jednotce
31
Ďurovič, Vincent
Karbonátové konkrécie sedimentov melafýrovej série Nízkych Tatier
47
Brodňan, Milan, Slávik, Ján
O detriticko-vulkanickej formácii handlovsko-nováckej panvy a o stratigrafickej pozícii priľahlých vulkanických masívov
55
Beňka, Jozef
Mineralogicko-paragenetické pomery na rudných žilách v širšom okolí Vlachovskej Maše
63
Koráb, Tomáš, Ďurkovič, Tibor
Ťažké minerály z alúvií rieky Cirochy, Údavy a Výravy a ich vzťah ku geologickej stavbe flyšového pásma
79
Peržel, Michal
Nové poznatky o stratigrafii chočského príkrovu Malých Karpát
87
Menčík, Eduard, Pesl, Václav
Geologická stavba mezi slezským a magurským příkrovem v okolí Bílé (Moravskoslezské Beskydy)
99
Leško, B., Gašparíková, V., Samuel, O.
Geologické pomery bradlového pásma pri Hanušoviciach nad Topľou
111
Planderová, Eva, Vass, Dionýz
Nové názory na stratigrafické zaradenie vrchnotortónskej vulkanickej série na južnom Slovensku
121
Janáček, Josef
Problémy tektonické stavby oblasti vodního díla Dunaj
127
Siblík, Miloš
Ramenonožci kosteleckého bradla
137
Maheľ, Michal
Niektoré hydrogeologické problémy vo svetle nových tektonických poznatkov
159
Orvan, Juraj, Tkáčik, Pavel
Deštrukcia a ochrana režimu minerálnej vody v Santovke
165
Ďurkovič, Tibor
CM diagramy R. Passegu z klastických flyšových sedimentov
175
Kolosváry, G.
V. Angabe zur Kenntnis der Triaskorallen und der begleitenden Fauna der ČSSR
179
Planderová, Eva
Je handlovská uhľonosná séria tortónskeho veku?
189