Geol_Prac_Spr_090_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Mišík, Milan, Mock, Rudolf, Rakús, Miloš, Biely, Anton
The sedimentation area of the Mecsek Mts. was not in the West Carpathians
7
Gross, Pavel, Köhler, Eduard
Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát
23
Gašparik, Ján
Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
43
Samuel, Ondrej, Bujnovský, Alfonz, Snopková, Paulína
Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
57
Kaličiak, Michal
Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
71
Spišiak, Ján, Hovorka, Dušan, Iván, Peter, Jilemnická, Libuše
Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
81
Karolusová, Eva, Karolus, Karol, Caňo, František
Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
95
Planderová, Eva
Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti
107
Samuel, Ondrej
Plán činnosti a zloženia Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie
121
Soták, Ján
Dušan Hovorka – Ján Spišiak: Vulkanizmus mezozoika Západných Karpát. Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1988, 225 str., 107 obr., 44 tab., 36 fototab., 40,-Kčs
137
Rozložník, Ladislav
Anna Vozárová – Jozef Vozár: Late Paleozoic in West Carpathians. Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1988, 196 str. angl. a 118 str. slov. textu, 120 obr., 12 grafických príloh, 21 fototab., 80,-Kčs
139
Michalík, Jozef
I. celoštátna paleontologická konferencia (Správa)
141