Geol_Prac_Spr_013_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fusán, Oto
Geológia územia medzi obcou Kochina na rieke Rimave a obcou Zelené na rieke Ipli
3
Bystrický, Ján
Príspevok k poznaniu fauny spodného triasu slovenskéh krasu (Nová lokalita spodnotriasovej fauny jv. od Hucína)
11
Gábor, Kolosváry
Über die Triasfauna aus ČSR
20
Gábor, Kolosváry
Triaskorallen aus kleinen Karpathen in der ČSR
25
Biely, Anton
Geologické pomery územia južne od Spišskej Novej Vsi
32
Biely, Anton
Výskyt jury v Chočskom príkrove južne od Východnej
43
Polák, Stanislav
Výskyty mangánových rúd v okolí Michalovej, okres Brezno
47
Polák, Stanislav
O mikrochemickom určovaní alunitu a alunitizácie
57
Zorkovský, Belo
Petrograficko-chemická povaha melafýrových hornín z lokality Paseka severne od obce Šalková
61
Grenar, Antonín
Mineralogicko-petrografické studie pegmatitu v Kříženci a jeho nejbližším okolí
74
Jarkovský, Ján, Číčel, Blahoslav
Výskyt diadochitu v Banskej Belej
97
Klír, Stanislav
Hydrogeologie revíru Ferdinandovy dědičné štoly v Banské Štiavnici
105
Klinec, Albín
Predbežná zpráva o mapovaní v centrálnej časti gemeríd medzi Smolníkom a Drnavou
126
Porubský, Anton
Príspevok k poznaniu hydrogeologických pomerov okolia Komárna
132