Geol_Prac_Spr_030_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, Michal
Nové poznatky o stratigrafii a tektonickom postavení Humenského pohoria
5
Gregor, Tomáš
Štruktúrno-geologické pomery veporíd a gemeríd SZ od Jelšavy
21
Žukov, F. I.
Jedna z variant rozdělení svrchněpermských sedimentů Spišsko-gemerského rudohoří
39
Drnzík, E., Hudáček, J.
Niekoľko poznámok k členeniu permu a werfenu a kladenie hraníc medzi nimi v priestore Novoveskej Huty
47
Krs, Miroslav, Varček, Cyril
K určování stáří hematitových zrudnění v okolí Bôrky (Spišsko-gemerské rudohoří) na základě paleomagnetického výzkumu
55
Chmelík, Jaroslav, Snopko, Laurenc
Využitie petrografických kritérií pri stratigrafii „pačanských vrstiev“ v západnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
65
Ivanov, Miroslav
Styčná zóna gemeríd a veporíd ako prostredie vzniku sedimentárnych ložísk
71
Václav, Jozef
Príspevok ku geochemickej prospekcii Pb-Zn zrudnenia na ložisku Mária-Margita a v doline Dubiná-Drábska
75
Klinec, Albín, Vrána, Stanislav
Kryštalinikum v podloží neogénu východne od Šurian
81
Maheľ, Michal
Stratigrafia mezozoika ružbašského ostrova
87
Salaj, Jozef, Samuel, Ondrej
Mikrobiostratigrafia strednej a vrchnej kriedy z východnej časti bradlového pásma
93
Salaj, Jozef, Began, Augustín
Faciálne vývoje a mikrobiostratigrafia vrchnej kriedy bradlového pásma
113
Gross, Pavol
Stratigrafia a litológia albu v bradlovom pásme medzi Bošácou a Moravským Lieskovým
121
Pesl, Václav, Hanzlíková, Eva
Vývoj soláňských vrstiev v Moravskoslezských Beskydech
127
Planderová, Pulec, Samuel, Vaňová
Poznámky k litologicko-stratigrafickým pomerom Banskobystrickej a Zvolenskej kotliny
147
Krystek, Ivan
Kyselé tufity v burdigalu Bánovské kotliny
161
Forgáč, Jozef
Zjavy postvulkanickej činnosti na východnom úpätí Prešovsko-tokajského pohoria
167
Čverčko, J., Ďurica, D., Rudinec, R.
Niekoľko poznámok k veku vrchnej uhoľnej série v Podvihorlatskej uhoľnej panve
183
Planderová, Eva
Palynologický výskum modrokamenskej uhoľnej panvy
189
Kolosváry, G.
Triassische Korallen aus der ČSSR
209
Marková, Magda
Litológia vulkanogénno-sedimentárnych hornín z okolia Štúrova
217
Radzo, Vendelín
Mineralogicko-chemický výskum keramických ílov od Pozdišoviec
233
Číčel, Blahoslav
On the problem of bond strength of OH group in layr silicates
249