Geol_Prac_Spr_034_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Václav, Jozef
Mineralogicko-paragenetické pomery ložiska Mária-Margita pri Ochtinej
5
Rieder, Milan
Rudní žíly v oblasti severně od Mlynků ve Spišsko-gemerském rudohoří
27
Bajaník, Štefan
Výsledky valúnovej analýzy permských psefitov západne od V. Knoly
55
Bajaník, Štefan
Charakteristika základných tektonických prvkov rakoveckej série v sz časti gemeríd
67
Biely, Anton
K paleogeografii spodného triasu chočského príkrovu
71
Marschalko, Robert
Sedimentárne textúry a paleoprúdenie v okrajových flyšových litofáciách
75
Šimánek, Václav
Příspěvek k určení ropomatečných a sběrných hornin západní části Podunajské nížiny
103
Michalíček, Miroslav
Příspěvek k hydrogeochemii východoslovenského neogénu
115
Harčár, Ján, Schmidt, Zoltán
Kvartér v okolí Strekova na Hronskej pahorkatine
143
Forgáč, Jozef, Číčel, Blahoslav
Prekremenený nontronit vo výplni puklín v andezite a hniezd v pyroklastiku
153
Karolusová, Eva
Zdroj a genetické podmienky vzniku hrušovských tufitov
161
Babčan, Ján
Nízkoteplotná syntéza goethitu a hematitu z uhličitanového prostredia
169
Mořkovský, Milan, Svoboda, Lubor
Příspěvek k řešení vztahů organické hmoty k litologii a barvě neogenních sedimentů v Podunajské nížině
175
Horáková, Milada
Výsledky sedimentárně-petrografické analýzy z oblasti solného ložiska u Michalovců
181
Klír, Stanislav
Geothermický výzkum vrtu GK 1 u HOntianských Nemců
191
Klír, Stanislav
Hydrogeologie rudního obvodu u Rožňavy
197
Pevný, Jozef
Amonity z Bielych Karpát a z okolia Východnej
201
Pulec, Miroslav
Nové nálezy skamenelín v lunzských vrstvách
209
Seneš, Ján
Poznámky k termínom tektonická jednotka a pásmo
217