Geol_Prac_Spr_077_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fusán, O., Samuel, O.
Pozdrav k 80. narodeninám akademika Jaromíra Koutka
7
Samuel, O.
Zdravica k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV
9
Dumitrica, Paulian, Mello, Ján
On the age of the Meliata group and the Silica nappe radiolarites (localities Držkovce and Bohúňovo, Slovak karst, ČSSR)
17
Gaál, Ľudovít
Stratigrafia a faciálne vzťahy triasových vápencov silického príkrovu v Drienčanskom krase
29
Mello, Ján, Salaj, Jozef
Nález vápencov gosauskej kriedy v údolí Miglinc (Slovenský kras)
49
Šímová, Mária
Eklogitoidná hornina vo valúnoch kriedových zlepencov bradlového pásma
55
Gross, Pavol, Köhler, Eduard, Borza, Karol
Zlepencové podmorské kužele z vnútrokarpatského paleogénu pri Pucove
75
Gross, Pavol, Samuel, Ondrej
Geológia a stratigrafia južnej a centrálnej časti Levočských vrchov
87
Biely, Anton, Samuel, Ondrej
K otázke veku červených vajskovských zlepencov v Lopejskej kotline
103
Vass, Dionýz, Elečko, Michal
Litostratigrafické jednotky kišcelu až egenburgu Rimavskej kotliny a Cerovej vrchoviny (južné Slovensko)
111
Marschalko, Robert
Paleotektonický význam flyšových sedimentov pri analýze kôry alpínskej geosynklinály
125
Lehotský, Ivan
Nové poznatky o štruktúrach Trangošky a Konského grúňa
135
Hanzel, Vladimír, Polák, Milan
Niekoľko geologických a hydrogeologických poznatkov o mezozoiku v predpolí Vysokých Tatier
141
Žáková, Eva
Mineralógia vybraných typov kôry zvetrávania v západnej časti stredoslovenských neovulkanitov
155
Štubňa, Slavomír
Nález antimonitu v bentontoch ložiska Jelšový potok I
165
Vozár, Jozef
Recenzia knihy Geologická stavba Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny
169
Gašparik, Ján
Recenzia knihy Princípy a metodika geochemických výskumov pri prognózovaní a vyhľadávaní rudných ložísk
171
Mišík, Milan
Recenzia knihy A. Vozár-A. Vozárová (edit.): Permian of the Western Carpathians
173