Geol_Prac_Spr_095_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Samuel, Ondrej
Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV
7
Kantor, Ján, Bezák, Vladimír, Ďurkovičová, Jarmila, Wiegerová, Viera
Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia
11
Sůrová, Eva, Širáňová, Viera, Wunder, Dušan
Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách
15
Bezák, Vladimír, Hraško, Ľubomír
Základné geologické členenie granitoidov západnej časti Slovenského rudohoria
25
Biely, Anton, Kullmanová, Anna
Spodný trias na komárňanskej kryhe
33
Fejdiová, Oľga, Ondrejičková, Anna
Výskyt jurských rádiolárií v tmavých bridliciach vo vrte MEL-1(Meliata)
37
Molnár, Jozef, Karoli, Stanislav, Zlinská, Adriena
Výskyt oligomiocénu v Šarišskej vrchovine
41
Muška, Peter, Vozár, Jozef, Husák, Ľudovít, Franko, Juraj
Interpretácia fyzikálnych a karotážnych meraní horninových súborov dvoch tektonických jednotiek v profile vrtu BRU-1 (Brusník, 1042,8 m, Rimavská kotlina)
47
Franko, Ondrej
Metodika zostavenia geotermálnej mapy Česko-Slovenska 1:500 000
53
Caňo, František
Identifikácia svanbergitu pri Zlatých Moravciach
61
Franko, Ondrej
Založenie Európskej pobočky medzinárodnej geotermálnej spoločnosti /IGA
63
Samuel, Ondrej, Fusán, Oto
Polstoročné jubileum Geologického ústavu D.Štúra
67